دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   ورسه ای

پست الکترونیکی : m.varsei@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهنسی نساجی-تکنولوژی نساجی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی نساجی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/10/16

مهدی ورسه ای

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^